Maci csoport 2020-06-15T19:41:56+00:00

MACI CSOPORT

Óvónénik: Nagy Lászlóné (Éva néni) és Kovács Ildikó

BEMUTATKOZÁS

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,
de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más.
Minegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű. „

Ismeretlen szerző

Ez az idézet, egyben az egyik hitvallásunk is: a gyermekszeretet. Minden gyermek más, de mindegyik szerethető, csak meg kell találni a szívéhez vezető utat.

Csoportunkba, a Maci csoportba, vegyes életkorú gyermekek járnak, 3- 7 éves korig.

Nevelési céljainkat, feladatainkat mindig az adott csoport, valamint a gyermekek személyiségfejlődésének, egyéni fejlettségi szintjének ismeretében határozzuk meg, támaszkodva az otthonról hozott tapasztalataikra, ismereteikre.

Nyugodt, szeretetteljes, barátságos, türelmes légkört alakítunk ki, mellyel érzelmi biztonságot teremtünk a gyermekeknek, hogy bátran, bizalommal forduljanak hozzánk problémáikkal, érezzék, hogy számíthatnak ránk.

Másik hitvallásunk a következetesség. A gyermekek egészséges fejlődésének elengedhetetlen feltétele a szokás-, szabályrendszer kialakítása és betartatása. Olyan szokásokat, szabályokat alakítottunk ki, melyben a gyermekek biztonságban érezhetik magukat, életkoruknak, fejlettségüknek megfelelő és betartható.

Az állandó, de rugalmas napirend és hetirend keretében a gyermekeknek kielégítjük testi és lelki szükségleteit, valamint gyakorolhatják az egészséges életmód alapvető szokásait, szabályait. Elvárásainkat mindig differenciálva, a gyermekek fejlődésének, képességeinek ismeretében alakítjuk, várjuk el.

Fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás, a környezetvédelemre nevelés megalapozását a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével. Ismerjék meg a Föld értékeit és annak megóvására szolgáló lehetőségeket / pl. takarékosság a vízzel, szelektív hulladékgyűjtés/. Minél több tapasztalatot, ismeretet biztosítunk az őket körülvevő szűkebb, tágabb természeti és társadalmi környezetükről.

A gyermekek mozgásigényét a csoportszobában a mindennapos testneveléssel, szükség szerint játékos, mozgásos tevékenységekkel biztosítjuk, valamint az udvaron való szabad mozgással és heti egy alkalommal pedig a tornateremben testnevelés foglalkozást tartunk.

Olyan feltételeket teremtünk, motiválunk, hogy a gyerekek önként, örömmel, érdeklődve vegyenek részt mind a szervezett, mind a játékban megvalósuló spontán tanuláshoz. Biztosítjuk, hogy éljék meg a felfedezés örömét, fedezzék fel az ok- okozati összefüggéseket, fejlődjön kreativitásuk, erősödjön önbizalmuk, valamint alakuljon ki és erősödjön problémamegoldó képességük, feladattudatuk.

Az anyanyelvi fejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetünk. Ez az egész napunkat, az összes tevékenységünket átható, átfogó fejlesztés. Célunk nemcsak a beszédkészség fejlesztése, hanem a beszédkedv felkeltése, szókincs gyarapítás, beszédértés, tagolás fejlesztése is.

Az illetékes szakemberekkel /logopédus, fejlesztőpedagógus/ szoros kapcsolatot alakítottunk ki, velük folyamatosan konzultálunk a problémás gyermekek egyéni fejlesztésének a lehetőségeiről. Erről tájékoztatjuk, megbeszéljük a szülőkkel is.

Nagy hangsúlyt fektetünk még a tehetségígéretes gyermekek felfedezésére és fejlesztésére, hogy ki tudjon bontakozni a tehetségük.

Elsődleges, kiemelt feladatunk, hogy a gyerekek legfőbb tevékenységéhez, a szabad játékhoz elegendő időt, helyet és eszközöket biztosítsunk. Ennek érdekében megteremtjük az egymás mellett és az együttjátszás feltételeit. Kis kuckókat, játszósarkokat alakítottunk ki, hogy minden gyermek megtalálja a számára megfelelőt. A szőnyegen lehet építeni, autózni, vonatozni. A babaszobában főzőcskézni, mosogatni, babákat etetni. Konstrukciós játékokkal, valamint különböző képességeket fejlesztő játékokkal az asztalnál játszani. Megteremtettük a lehetőségét, hogy akár fodrász, orvos, fotográfus, számítógépkezelők is lehetnek. Az egész nap folyamán változatos eszközöket biztosítunk a barkácsoláshoz a rajzasztalnál, valamint a dramatizáláshoz, bábozáshoz a mesesarokban. Együtt játszással próbálunk minden gyermeket sikerélményhez juttatni, példamutatással a vereséget és a kudarcot elviselni. Erősítjük a már kialakult barátságokat, valamint segítjük további barátságok kialakulását.

Arra szoktatjuk a gyermekeket, hogy legyenek egymással türelmesek, próbáljanak meg egymáshoz alkalmazkodni, kompromisszumot kötni, a problémákat megbeszélni. A konfliktus helyzetekbe csak szükség esetén avatkozunk bele.

Fontosnak tartjuk még a gyermekek kiegyensúlyozott személyiségfejlődése érdekében a szülőkkel történő szoros együttnevelést, hogy egymást segítő és megbecsülő nevelőpartnerekké váljunk. Ezt a következő kapcsolattartási formákkal erősítjük, érjük el:

-szülői értekezlet, fogadóóra
-„szüreti” vagy „Márton napi” mulatság
-karácsonyi ünnepség
-farsangi mulatság
-sportnap

Harmadik hitvallásunk az önállóságra nevelés. Célunk, hogy a gyermekeket felkészítsük és megállják a helyüket az iskolában, a későbbiekben pedig felelősségteljes édesapa, édesanya váljék belőlük, akik hivatalos ügyeket tudnak intézni, vezetni tudják a háztartást, esetlegesen meg tudnak javítani egy csöpögő vízcsapot és gyermekeket tudnak nevelni.

Végezetül, mi is ezt hisszük és gondoljuk:

„Arra taníts, hogy önálló lehessek,
hogy büszke lehessek magamra!
Hogy elgondolkozzam rajta,
hogy képessé váljak rá,
hogy eldönthessem,
hogy véghez vigyem.
Én magam!”

Maria Montessori

MACI CSOPORT